Sveriges Ambassad i Kairo

Sveriges Ambassad i Kairo

Ambassadanläggningens tomt är 3 800 m2 och lokaliserad vid Nilen på ön Zamalek. Lokala myndigheter ställde hårda säkerhetskrav vilket bl.a. innebar att inga fönster fick förekomma i kanslibyggnadens gatufasad mot väster. Anläggningen fick därigenom en sluten karaktär mot gatan. Husen i anläggningen är grupperade kring en entrégård samt en inre trädgård. Huvudsakligen vetter alla fönster mot öster, mot Nilen och staden.

Fasaden är murad av lokal grågul kalksten med fönsteromfattningar av vita betongelement som har i kansliets bottenvåning utformats som utstickande skärmar för att hindra solinstrålningen från söder. P.g.a. det varma klimatet är ytterväggarna konstruerade med dubbla skikt med mellanliggande ventilerad luftspalt. Även takkonstruktionen är dubbel med ett lutande enkelt tak med stora taksprång mot öster som avskärmar solstrålningen och ett horisontellt värmeisolerande nedre takbjälklag. Vindsutrymmet mellan dessa tak är ventilerat. Anläggningen färdigställdes 1977 och till- och ombyggdes 1993.
  • ambassad-kairo