Kv. Täppan 1 – Annebergsgården

Kv. Täppan 1 – Annebergsgården

Allmänt
Vägledande för vår planering av detta hus har varit betoningen av hem. Ett hem där vård finns nära att tillgå när man blir sjuk. Tidigare benämning sjukhem förknippas ofta med enformiga institutionsbyggnader där raka ”ändlösa” korridorer dominerar. En riktigare beteckning är vårdhem. Trots de boendes svåra handikapp och vårdbehov är huset ändå deras kanske sista hem.

Utan att ge avkall på ställda och erforderliga funktionskrav har dessa tankar lett fram till den fasetterade huskroppen som öppnar sig i en mjuk båge mot söder.

Tomt
Tomten utgörs i nordväst av sank åkermark och i sydöst av naturlig skogsmark med inslag av berg i dagen. Vegetation på naturmarken består av blandskog och en del vackra fullvuxna tallar. Tallarna kommer att behållas och är markerade på situations-planen. Huset har förlagts till norra delen av tomten. Genom denna förläggning erhålls flera fördelar:
Tack vare en naturlig svacka i tomtens nordvästra del blir suterrängens viktiga utrymmen dagsljusbelysta. Huskroppen bildar härigenom en naturlig stödmur mellan den norra och södra sidans marknivåer. Den böjda formen omfamnar sydsidans hela trädgård som förläggs på samma höjd som entréplanet och bildar ett vackert välkomnande entrérum.

Inlastning via lastkaj sker i husets gavel vid tomtens västra ände. Lastplatsen som är dimensionerad för en 10-meters transportbil har utrymme även för container, lastpallar mm och skärmas av från trädgården med en stödmur.

Huset
Nybyggnaden har två bostadsvåningar med en suterrängvåning och följer helt bestämmelserna i gällande detaljplan. Husets norra sida är utformat så att husdelar mellan varje rumspar blir tillbakadragna. Anläggningen blir därigenom småskalig och får karaktär av kedjehus. Samtidigt har rummen försetts med hörnfönster mot två väderstreck och blir därför alltid solbelysta. Genom att mellanrummet vidgas utåt underlättas solinstrålningen samtidigt som insynen från motstående grannlägenhet försvåras.

På sydsidan avskärmas solen i övervåningen av det stora taksprånget. Bottenvåningen kompletteras med markiser.

Planlösning
Sjukhemmet får totalt 40 lägenheter fördelade på 4 avdelningar med 10 lägenheter i varje avdelning. Varje våningsplan har två avdelningar på var sin sida av den gemensamma kommunikationszonen. Via hiss och en ljus trapphall nås våningsplanen samt marken på båda sidor om huset.

Varje avdelning har alla erforderliga service- och biutrymmen inom sig, dvs förutom serveringskök, matrum och sällskapsrum även förvaringsutrymmen, närförråd samt förråd för rullande material, städ- och spolrum, kylt avfallsrum, tvätt- och strykrum samt personaltoalett. Sköterskeexpeditionen som betjänar två avdelningar har förlagts strategiskt intill centralhallen.

Lägenheterna är förlagda på ömse sidor om den vinklade korridoren. Vissa bostadsrum som har markkontakt får egna uteplatser, övriga har försetts med franska fönster.

Mycket stor vikt har lagts vid hygienutrymmens utformning med djupgående studier av funktionsareor, mått, transportvägar etc.

Som underlag för dessa studier har använts Spri rapport nr 21/1979 ”Hygienrum. Utrymme för personlig hygien vid avdelningar för långtidssjukvård” som än idag är den mest genomarbetade och detaljerade utredningen i ämnet. Hygienutrymmets storlek har gjorts tillräcklig för boende som är i behov av rullstol för förflyttning och som helt eller delvis behöver assistans av två eller fler ur personalen för att sköta sin personliga hygien. I funktionsstudien visas också möjlighet att duscha en liggande person.

Hygienrummen redovisas i spegelvända varianter. Det är viktigt att båda alternativen finns vilket t ex ger valmöjlighet för boende med nedsatt funktion i ena kroppshalvan.

Alla lägenheter har traverssystem med lyftanordning.

Mått på transportvägar och fria dörrpassager har studerats så att en liggande person på duschvagn kan transporteras från bostadsrum till hygienrum eller i säng till njutningsbad, sällskapsrum eller trädgård.

Den fria bredden mellan handledarna i korridoren är väl tilltagen och medger utan vidare möte mellan säng och rullstol.

Material
Fasaderna görs putsade och avfärgade i varma färgtoner som på entrésidan skiftar mellan brytpunkterna. Genom att på utsidan göra de indragna fasaderna vita och de framträdande huskropparna i skiftande kulör kommer dessa att framträda ytterligare och förstärka småskaligheten.

Fönstersnickerier och bröstningar i utfackningarna är gjorda i trä. Taken har belagts med moss-sedum (gröntak).
  • 70111783